Quiz ΕΠΑΛ

Κεφάλαιο 1 ΓΕΛ Σωστά - Λάθος

Πώς τα πας με το κεφάλαιο 1; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 10

1. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού X σε όρους του αγαθού Ψ δείχνει πόσες μονάδες του αγαθού Ψ θυσιάζονται όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό X.

2 / 10

2. Αν μια οικονομία παράγει σε ένα σημείο εντός της Κ.Π.Δ. και θέλει να αυξήσει την παραγωγή του ενός αγαθού, θα πρέπει οπωσδήποτε να μειώσει την παραγωγή ενός άλλου

3 / 10

3. Οι αποφάσεις ενός νοικοκυριού επηρεάζονται από το μέγεθος του εισοδήματος του.

4 / 10

4. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ είναι αύξων όταν η ΚΠΔ είναι ευθεία γραμμή

5 / 10

5. Η έμφυτη τάση να μιμούνται οι άνθρωποι τους άλλους είναι αποτέλεσμα της τεχνολογικής προόδου.

6 / 10

6. Το όχημα που διανέμει τον ημερήσιο τύπο είναι καταναλωτικό αγαθό

7 / 10

7. Στο οικονομικό κύκλωμα η ποσότητα προϊόντων που παράγεται από τις επιχειρήσεις και καταναλίσκεται από τα νοικοκυριά είναι σταθερή.

8 / 10

8. Το χρηματικό κεφάλαιο είναι συντελεστής παραγωγής

9 / 10

9. Η εξέλιξη είναι μία από τις ιδιότητες των αναγκών

10 / 10

10. Στα άυλα αγαθά συμπεριλαμβάνονται διάφορες μορφές ενέργειας

Your score is

The average score is 78%

0%

Κεφάλαιο 7 ΕΠΑΛ Σωστά - Λάθος

Πώς τα πας με το κεφάλαιο 7; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 10

1. Το είδος των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια οικονομία δεν επηρεάζει το μέγεθος της ευημερίας της

2 / 10

2. Αν μια οικονομία παράγει ένα μόνο αγαθό και σε ένα έτος t το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές είναι μεγαλύτερο από το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, τότε ο ΔΤ θα είναι μικρότερος του 100.

3 / 10

3. Το ΑΕΠ είναι ιδεώδης δείκτης της οικονομικής ευημερίας, χωρίς ατέλειες και αδυναμίες.

4 / 10

4. Η μόλυνση του περιβάλλοντος από μία βιομηχανική επιχείρηση δε συνυπολογίζεται στο Α.Ε.Π., ενώ η αγορά αντιρρυπαντικού μηχανολογικού εξοπλισμού  συνυπολογίζεται

5 / 10

5. Η βελτίωση της ποιότητας όταν δεν εκφράζεται στην τιμή, δεν καταγράφεται στο ΑΕΠ

6 / 10

6. ΑΕΠ μιας χώρας είναι η συνολική αξία σε χρηματικές μονάδες όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται από τους μόνιμους κατοίκους της σε ένα έτος

7 / 10

7. Όταν αθροίζουμε την προστιθέμενη αξία του κάθε σταδίου παραγωγής των αγαθών μιας οικονομίας μέσα σε ένα έτος, στην πραγματικότητα αθροίζουμε όλα τα εισοδήματα που δημιουργήθηκαν μέσα στην οικονομία κατά το έτος αυτό.

8 / 10

8. Όσο ο πληθυσμός μιας χώρας αυξάνεται, τόσο μειώνεται το Κατά Κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ, ανεξάρτητα από το μέγεθος της μεταβολής του ονομαστικού ΑΕΠ και του Δείκτη Τιμών

9 / 10

9. Αν σε μια χώρα μεταξύ δύο διαδοχικών ετών το ονομαστικό ΑΕΠ αυξήθηκε, ο ΔΤ μειώθηκε και ο πληθυσμός παρέμεινε αμετάβλητος, τότε το Κατά Κεφαλήν ονομαστικό ΑΕΠ και το βιοτικό επίπεδο αυξήθηκαν

10 / 10

10. Έστω ότι σε μια οικονομία, στην ίδια χρονική περίοδο (πχ ένα έτος), έχουμε ταυτόχρονα μία ίση ποσοστιαία αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ και του γενικού επιπέδου των τιμών, ενώ ο πληθυσμός σημειώνει μία μικρή μείωση. Αυτό σημαίνει ότι το Κατά Κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε.

Your score is

The average score is 74%

0%

Κεφάλαιο 8 ΕΠΑΛ Σωστά - Λάθος

Πώς τα πας με το κεφάλαιο 8; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 10

1. Η χρησιμοποίηση του χρήματος μετέτρεψε τις συναλλαγές σε ανταλλαγές.

2 / 10

2. Η διαδικασία τοκισμού του κεφαλαίου και των τόκων ονομάζεται ανατοκισμός

3 / 10

3. Τα κέρματα δεν αποτελούν σύγχρονο είδος χρήματος.

4 / 10

4. Η χρησιμοποίηση του χρήματος μετέτρεψε τις συναλλαγές σε ανταλλαγές

5 / 10

5. Οι πιστωτικές κάρτες ονομάζονται και «πλαστικό χρήμα»

6 / 10

6. Η ποσότητα των χαρτονομισμάτων που κυκλοφορεί είναι όση και η αξία του χρυσού που διατηρεί η Κεντρική Τράπεζα στα θησαυροφυλάκιό της

7 / 10

7. Όταν η Κεντρική Τράπεζα καθορίσει το ποσοστό των ρευστών διαθεσίμων στο 10%, τότε οι εμπορικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες για κάθε 100€ που καταθέτουν οι πελάτες τους να κρατούν πιο ταμείο τους 90€ και έχουν δυνατότητα να δανείσουν τα υπόλοιπα 10 €

8 / 10

8. Ο όγκος του χρήματος που κυκλοφορεί ισούται με την ποσότητα των χαρτονομισμάτων που υπάρχουν σε κυκλοφορία

9 / 10

9. Οι τράπεζες είναι επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα τη μεσολάβηση τους στην αγορά του χρήματος, δηλαδή εκεί όπου το χρήμα ζητείται και προσφέρεται. (Πανελλήνιες 2017)

10 / 10

10. Χρήμα είναι οτιδήποτε γίνεται γενικά αποδεκτό ως μέσο ανταλλαγής από τα άτομα μια κοινωνίας

Your score is

The average score is 83%

0%

Κεφάλαιο 9 ΕΠΑΛ Σωστά - Λάθος

Πώς τα πας με το κεφάλαιο 9; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 10

1. Αύξηση του πληθωρισμού εμφανίζεται σταδιακά στη φάση της άνθησης.

2 / 10

2. Ένας πτωτικός ρυθμός πληθωρισμού σημαίνει μείωση του γενικού επιπέδου των τιμών

3 / 10

3. Σύμφωνα με τη θεωρία, μια επιδημία μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικές διακυμάνσεις

4 / 10

4. Στη φάση της κρίσης του οικονομικού κύκλου, η αύξηση της παραγωγής γίνεται ευκολότερη, το κόστος παραγωγής αυξάνεται και η αύξηση των τιμών γενικεύεται

5 / 10

5. Το κλειδί για τα αίτια των οικονομικών κύκλων είναι η μεταβολή του ποσοστού κέρδους των επιχειρήσεων, που καθορίζει την επενδυτική δραστηριότητα.

6 / 10

6. Τα χαρακτηριστικά των φάσεων διαχρονικά είναι ίδια, όχι όμως η ένταση και η διάρκεια των φαινομένων.

7 / 10

7. Το εργατικό δυναμικό μιας οικονομίας αποτελείται μόνο από το σύνολο των ατόμων που είναι ικανά για εργασία

8 / 10

8. Οι οικονομικοί κύκλοι επαναλαμβάνονται και είναι ίδιοι ως προς την ένταση και τη διάρκειά τους.

9 / 10

9. Η φάση της κρίσης είναι η κορυφή του οικονομικού κύκλου.

10 / 10

10. Άνεργοι είναι τα άτομα τα οποία μπορούν και θέλουν να εργαστούν, αλλά δεν μπορούν να βρουν απασχόληση

Your score is

The average score is 75%

0%

Κεφάλαιο 10 ΕΠΑΛ Σωστά - Λάθος

Πώς τα πας με το κεφάλαιο 10; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 10

1. Ο προϋπολογισμός του κράτους είναι πλεονασματικός όταν οι δαπάνες υπερβαίνουν τα έσοδα του κράτος

2 / 10

2. Όταν το κράτος πρέπει να αντιμετωπίσει την ύφεση, ο προϋπολογισμός τους πρέπει να είναι πλεονασματικός

3 / 10

3. Οι μεταβιβαστικές πληρωμές δεν είναι τμήμα του εθνικού εισοδήματος γιατί δεν δημιουργούν παραγωγή

4 / 10

4. Φορολογική βάση μπορεί να είναι το εισόδημα, η περιουσία και η δαπάνη του φορολογούμενου

5 / 10

5. Στα δημόσια αγαθά ισχύει η αρχή του αποκλεισμού

6 / 10

6. Ο προϋπολογισμός του κράτους είναι πλεονασματικός όταν οι δαπάνες υπερβαίνουν τα έσοδα του κράτος

7 / 10

7. Ο προϋπολογισμός του κράτους συντάσσεται από το Υπουργείο Οικονομικών και ψηφίζεται στη Βουλή

8 / 10

8. Το κράτος έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τους παραγωγικούς συντελεστές στις διάφορες δραστηριότητες

9 / 10

9. Η φοροαπαλλαγή των χαμηλών εισοδημάτων γίνεται προκειμένου να υπάρχει αναδιανομή του εισοδήματος

10 / 10

10. Οι μεταβιβαστικές πληρωμές περιλαμβάνουν τα επιδόματα ανεργίας

Your score is

The average score is 79%

0%

ΕΠΑΛ Σωστά - Λάθος σε όλη την ύλη

Είσαι έτοιμος για ερωτήσεις σε όλη την ύλη; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 20

1. Οι δαπάνες για την υγεία περιλαμβάνουν τις δαπάνες για την κατασκευή νοσοκομείων, αλλά όχι τους μισθούς των γιατρών

2 / 20

2. Οι επιταγές ονομάζονται και πλαστικό χρήμα

3 / 20

3. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού X σε όρους του αγαθού Ψ δείχνει πόσες μονάδες του αγαθού Ψ θυσιάζονται όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό X.

4 / 20

4. Το εργατικό δυναμικό μιας οικονομίας αποτελείται μόνο από το σύνολο των ατόμων που είναι ικανά για εργασία.

5 / 20

5. Η ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης είναι προσωρινή και μικρής διάρκειας λόγω του ότι εμφανίζεται σε μεταβολές του οικονομικού κύκλου

6 / 20

6. Το εργατικό δυναμικό μιας οικονομίας αποτελείται από το άθροισμα των απασχολούμενων και των ανέργων.

7 / 20

7. Οι τράπεζες δανειοδοτούν το κράτος

8 / 20

8. Άνεργοι είναι τα άτομα τα οποία μπορούν και θέλουν να εργαστούν, αλλά δεν μπορούν να βρουν απασχόληση

9 / 20

9. Τα μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης έχουν ως στόχο τη μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας

10 / 20

10. Τα έσοδα του κράτους προέρχονται αποκλειστικά από τους φόρους

11 / 20

11. Η αύξηση της απόδοσης των εργαζομένων εν μέρει οφείλεται στον καταμερισμό της εργασίας

12 / 20

12. Μείωση του πληθωρισμού υπάρχει στη φάση της ανόδου.

13 / 20

13. Όταν μια τράπεζα πρόκειται να χορηγήσει ένα δάνειο, δεν ερευνά πάντα την οικονομική κατάσταση του δανειοδοτούμενου

14 / 20

14. Το εισόδημα που εισπράττει ένας Άγγλος διευθυντής πολυεθνικής στην Ελλάδα και το στέλνει στη Αγγλία μειώνει το καθαρό εισόδημα από το εξωτερικό της Ελλάδας

15 / 20

15. Το ψυγείο στο σπίτι είναι καταναλωτικό αγαθό, ενώ το ψυγείο σ’ ένα σούπερ μάρκετ είναι κεφαλαιουχικό αγαθό

16 / 20

16. Η μόλυνση του περιβάλλοντος από μία βιομηχανική επιχείρηση δε συνυπολογίζεται στο Α.Ε.Π., ενώ η αγορά αντιρρυπαντικού μηχανολογικού εξοπλισμού  συνυπολογίζεται

17 / 20

17. Η έννοια εγχώριο δηλώνει ότι η παραγωγή γίνεται μέσα στην επικράτεια μιας χώρας, από παραγωγούς που είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας αυτής.

18 / 20

18. Το κράτος παίρνει μέτρα αναδιανομής του εισοδήματος για να αποφευχθούν κοινωνικές αναταραχές

19 / 20

19. Το έδαφος πάνω στο οποίο χτίζεται ένα εργοστάσιο ανήκει στον παραγωγικό συντελεστή κεφάλαιο.

20 / 20

20. Το κύριο χαρακτηριστικό των οικονομικών αγαθών είναι ότι βρίσκονται σε περιορισμένες ποσότητες σε σχέση με τις ανάγκες που ικανοποιούν. (Πανελλήνιες 2004)

Your score is

The average score is 78%

0%