Quiz ΕΠΑΛ

Κεφάλαιο 1 ΓΕΛ Σωστά - Λάθος

Πώς τα πας με το κεφάλαιο 1; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 10

1. Το χρηματικό κόστος ενός αγαθού είναι το πραγματικό ή εναλλακτικό κόστος του εκφρασμένο σε χρήμα. (Πανελλήνιες 2007)

2 / 10

2. Η μουσική που ακούγεται σε μια συναυλία είναι υλικό και καταναλωτικό αγαθό

3 / 10

3. Σκοπός της επιχείρησης είναι το μεγάλο κέρδος

4 / 10

4. Το Κόστος Ευκαιρίας μεταξύ δύο αγαθών είναι πάντα αντίστροφο μεταξύ του ενός με του άλλου

5 / 10

5. Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου. (Πανελλήνιες 2003)

6 / 10

6. Το χαρακτηριστικό στοιχείο των συντελεστών παραγωγής είναι ότι θεωρούνται δεδομένοι για κάθε χρονική περίοδο και για κάθε οικονομία

7 / 10

7. Αν μια οικονομία παράγει σε ένα σημείο εντός της Κ.Π.Δ. και θέλει να αυξήσει την παραγωγή του ενός αγαθού, θα πρέπει οπωσδήποτε να μειώσει την παραγωγή ενός άλλου

8 / 10

8. Τα έπιπλα είναι καταναλωτά αγαθά

9 / 10

9. Καταναλωτά και καταναλωτικά αγαθά είναι ταυτόσημες έννοιες

10 / 10

10. Το σχολικό βιβλίο που διανέμεται δωρεάν είναι ελεύθερο αγαθό

Your score is

The average score is 66%

0%

Κεφάλαιο 7 ΕΠΑΛ Σωστά - Λάθος

Πώς τα πας με το κεφάλαιο 7; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 10

1. Όσο ο πληθυσμός μιας χώρας αυξάνεται, τόσο μειώνεται το Κατά Κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ, ανεξάρτητα από το μέγεθος της μεταβολής του ονομαστικού ΑΕΠ και του Δείκτη Τιμών

2 / 10

2. Η έννοια εγχώριο δηλώνει ότι η παραγωγή γίνεται μέσα στην επικράτεια μιας χώρας, από παραγωγούς που είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας αυτής

3 / 10

3. Όταν αλλάζει το έτος βάσης ο Δείκτης Τιμών παραμένει σταθερός

4 / 10

4. Το είδος των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια οικονομία δεν επηρεάζει το μέγεθος της ευημερίας της

5 / 10

5. Το εισόδημα που εισπράττει ένας Άγγλος διευθυντής πολυεθνικής στην Ελλάδα και το στέλνει στη Αγγλία μειώνει το καθαρό εισόδημα από το εξωτερικό της Ελλάδας

6 / 10

6. Αν σε μια χώρα μεταξύ δύο διαδοχικών ετών το ονομαστικό ΑΕΠ αυξήθηκε, ο ΔΤ μειώθηκε και ο πληθυσμός παρέμεινε αμετάβλητος, τότε το Κατά Κεφαλήν ονομαστικό ΑΕΠ και το βιοτικό επίπεδο αυξήθηκαν

7 / 10

7. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι η συνολική προστιθέμενη αξία παραγωγής όλων των οικονομικών-παραγωγικών μονάδων της οικονομίας

8 / 10

8. Η ποσότητα των διαφόρων αγαθών που παράγονται στην οικονομία σε μία δεδομένη χρονική περίοδο (συνήθως έτος) είναι ένα καλό οικονομικό μέτρο του βιοτικού επιπέδου μιας χώρας

9 / 10

9. Όσο ο Δείκτης Τιμών (ή αποπληθωριστής τιμών) σε μια οικονομία αυξάνεται και το ονομαστικό ΑΕΠ μένει σταθερό, τόσο το Κατά Κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ μιας οικονομίας μειώνεται με σταθερό τον πληθυσμό

10 / 10

10. Μία Κινεζική εταιρεία έχει έδρα στον Πειραιά. Το εισόδημα που δημιουργεί η εταιρεία είναι μέρος του ΑΕΠ της Κίνας

Your score is

The average score is 55%

0%

Κεφάλαιο 8 ΕΠΑΛ Σωστά - Λάθος

Πώς τα πας με το κεφάλαιο 8; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 10

1. Χρήμα είναι οτιδήποτε γίνεται γενικά αποδεκτό ως μέσο ανταλλαγής από τα άτομα μια κοινωνίας

2 / 10

2. Όσο αυξάνεται η ποσότητα των ασφαλών δανείων που χορηγεί μια τράπεζα, τόσο αυξάνονται και τα κέρδη της

3 / 10

3. Το επιτόκιο των καταθέσεων όψεως είναι μεγαλύτερο από αυτό των καταθέσεων ταμιευτηρίου και προθεσμίας

4 / 10

4. Όταν η Κεντρική Τράπεζα καθορίσει το ποσοστό των ρευστών διαθεσίμων στο 10%, τότε οι εμπορικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες για κάθε 100€ που καταθέτουν οι πελάτες τους να κρατούν πιο ταμείο τους 90€ και έχουν δυνατότητα να δανείσουν τα υπόλοιπα 10 €

5 / 10

5. Ο όγκος του χρήματος που κυκλοφορεί ισούται με την ποσότητα των χαρτονομισμάτων που υπάρχουν σε κυκλοφορία

6 / 10

6. Στις καταθέσεις επί προθεσμία ο καταθέτης έχει το δικαίωμα να αποσύρει τα χρήματα όποτε θέλει χωρίς συνέπειες

7 / 10

7. Οι τράπεζες δανειοδοτούν το κράτος

8 / 10

8. Η αξία όλων των κερμάτων ως ποσοστό στη συνολική ποσότητα του χρήματος είναι πολύ μικρή

9 / 10

9. Όταν μεταβάλλεται το ποσοστό των ρευστών διαθέσιμων, ασκείται νομισματική πολιτική

10 / 10

10. Επιτόκιο είναι ο τόκος των 100 € σε ένα έτος

Your score is

The average score is 84%

0%

Κεφάλαιο 9 ΕΠΑΛ Σωστά - Λάθος

Πώς τα πας με το κεφάλαιο 9; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 10

1. Το εργατικό δυναμικό μιας οικονομίας αποτελείται μόνο από το σύνολο των ατόμων που είναι ικανά για εργασία

2 / 10

2. Στη φάση της ύφεσης η παραγωγή και το εισόδημα είναι στο χαμηλότερο επίπεδο τους

3 / 10

3. Άνεργοι είναι τα άτομα τα οποία μπορούν και θέλουν να εργαστούν, αλλά δεν μπορούν να βρουν απασχόληση

4 / 10

4. Η διαρθρωτική ανεργία εμφανίζεται όταν υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας, όμως οι άνεργοι δεν μπορούν να απασχοληθούν σε αυτές, επειδή υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στα προσόντα και την ειδίκευσή τους και σ' αυτό που απαιτούνται για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας.

5 / 10

5. Σύμφωνα με τη θεωρία, μια επιδημία μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικές διακυμάνσεις

6 / 10

6. Χαρακτηριστικό της διαρθρωτικής ανεργίας είναι ότι επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και είναι προσωρινή και μικρής διάρκειας

7 / 10

7. Τα μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης έχουν ως στόχο τη μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας

8 / 10

8. Το χρονικό διάστημα από τη στιγμή της αποφοίτησης ενός φοιτητή πανεπιστημίου μέχρι την πρόσληψή του θεωρείται ανεργία τριβής

9 / 10

9. Οι οικονομικοί κύκλοι επαναλαμβάνονται και είναι ίδιοι ως προς την ένταση και τη διάρκειά τους.

10 / 10

10. Όταν ο ρυθμός πληθωρισμού είναι σταθερός, ο Δείκτης Τιμών αυξάνεται

Your score is

The average score is 95%

0%

Κεφάλαιο 10 ΕΠΑΛ Σωστά - Λάθος

Πώς τα πας με το κεφάλαιο 10; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 10

1. Η οικονομική δραστηριότητα και οι συναλλαγές ρυθμίζονται από κανόνες που το κράτος επιβάλει

2 / 10

2. Προοδευτικός φόρος είναι εκείνος του οποίου ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται καθώς αυξάνεται η φορολογική βάση

3 / 10

3. Ο προϋπολογισμός του κράτους είναι πλεονασματικός όταν οι δαπάνες υπερβαίνουν τα έσοδα του κράτος

4 / 10

4. Οι μεταβιβαστικές πληρωμές περιλαμβάνουν τα επιδόματα ανεργίας

5 / 10

5. Τα έσοδα του κράτους προέρχονται αποκλειστικά από τους φόρους

6 / 10

6. Ο προϋπολογισμός του κράτους συντάσσεται από το Υπουργείο Οικονομικών και ψηφίζεται στη Βουλή

7 / 10

7. Οι μεταβιβαστικές πληρωμές αποτελούν τμήμα του εθνικού εισοδήματος

8 / 10

8. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι ένας φόρος δαπάνης επειδή τον πληρώνουμε όταν αγοράζουμε προϊόντα

9 / 10

9. Το κράτος έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τους παραγωγικούς συντελεστές στις διάφορες δραστηριότητες

10 / 10

10. Η παραβίαση των κανόνων του θεσμικού πλαισίου δεν έχει κυρώσεις

Your score is

The average score is 0%

0%

ΕΠΑΛ Σωστά - Λάθος σε όλη την ύλη

Είσαι έτοιμος για ερωτήσεις σε όλη την ύλη; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 20

1. Οι μεταβιβαστικές πληρωμές δεν είναι τμήμα του εθνικού εισοδήματος γιατί δεν δημιουργούν παραγωγή

2 / 20

2. Η πολιτική των δανειοδοτήσεων είναι τέτοια, ώστε να επιτυγχάνονται υψηλά κέρδη, χωρίς υπερβολικούς κινδύνους

3 / 20

3. Αν ως κριτήριο διάκρισης των δαπανών λάβουμε το αντικείμενο τους, τις διακρίνουμε σε βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες

4 / 20

4. Οι μεταβιβαστικές πληρωμές αποτελούν τμήμα του εθνικού εισοδήματος

5 / 20

5. Ο κρατικός προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος

6 / 20

6. Η αύξηση της απόδοσης των εργαζομένων εν μέρει οφείλεται στον καταμερισμό της εργασίας

7 / 20

7. Η ουσία του οικονομικού προβλήματος βρίσκεται στη σχετική στενότητα των αγαθών

8 / 20

8. Η εθνική άμυνα και η δημόσια ασφάλεια είναι δημόσια αγαθά

9 / 20

9. Ο προϋπολογισμός του κράτους συντάσσεται από το Υπουργείο Οικονομικών και ψηφίζεται στη Βουλή

10 / 20

10. Χαρακτηριστικό της διαρθρωτικής ανεργίας είναι ότι επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και είναι προσωρινή και μικρής διάρκειας

11 / 20

11. Στη φάση της κρίσης υπάρχει έντονη ανεργία.

12 / 20

12. Μια από τις βασικές λειτουργίες του χρήματος είναι ότι αποτελεί μέσο διατήρησης της αξίας

13 / 20

13. Το χρηματικό κόστος ενός αγαθού είναι το πραγματικό ή εναλλακτικό κόστος του εκφρασμένο σε χρήμα. (Πανελλήνιες 2007)

14 / 20

14. Οι μεταβιβαστικές πληρωμές περιλαμβάνουν τα επιδόματα ανεργίας

15 / 20

15. Η μόλυνση του περιβάλλοντος από μία βιομηχανική επιχείρηση δε συνυπολογίζεται στο Α.Ε.Π., ενώ η αγορά αντιρρυπαντικού μηχανολογικού εξοπλισμού  συνυπολογίζεται

16 / 20

16. Όταν ο ρυθμός πληθωρισμού είναι σταθερός, ο Δείκτης Τιμών αυξάνεται

17 / 20

17. Η μείωση της ανεργίας σε μία οικονομία μετατοπίζει την Κ.Π.Δ. δεξιά

18 / 20

18. Αν ο Κώστας επιλέξει να γίνει ποδοσφαιριστής αντί να σπουδάσει, τότε το πραγματικό κόστος της επιλογής του είναι οι σπουδές που δε θα κάνει

19 / 20

19. Η ποσότητα των χαρτονομισμάτων που κυκλοφορεί είναι όση και η αξία του χρυσού που διατηρεί η Κεντρική Τράπεζα στα θησαυροφυλάκιό της

20 / 20

20. Το Κόστος Ευκαιρίας μεταξύ δύο αγαθών είναι πάντα αντίστροφο μεταξύ του ενός με του άλλου

Your score is

The average score is 78%

0%